คุณอุดม  ไกรวัฒนุสสรณ์
ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเอกชัย
                                       
       คุณศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล
       รองประธานคณะกรรมการ

                                                                  ผอ.มะลิ  คงสกุล
                                                                  กรรมการและเลขานุการ
                                           

        คุณสมพศน์   มัคคภาวี
                  กรรมการ

                                                                 คุณจิตชัย  นิมิตปัญญา
                                                                            กรรมการ

                                                                           
   
                                        
      คุณสมศักดิ์  รอยทยอย                                                             คุณชุมพล  จันทร์จรัสวัฒนา
               กรรมการ                                                                            กรรมการ
   
                                        
      คุณประเสริฐ  อักษรทับ                                                             คุณสมพจน์ มัคคภาวี
                 กรรมการ                                                                      กรรมการ
   
                                        
   คุณกำจร  มงคลตรีลักษณ์                                                                    พระมหายวง ทิวากโร
             กรรมการ                                                                            กรรมการ
   
                                        
   คุณวันชัย โพธิ์เพียรทอง                                                             คุณศุภรัฏฐ์ วงศ์เชิดขวัญิด
               กรรมการ                                                                           กรรมการ
                                        
          ครูปราณี ทวีศิริเวทย์
                                                                                                                 กรรมการ