ห้องประชุม 1
 
             ห้องประชุม 2
 
            ห้องประชุม 3
 
             ห้องประชุม 4
 
           ห้องศูนย์สื่ออนุบาล
 
           ที่รับประทานอาหารคุณครู
 
        โรงอาหารของนักเรียน
 
            
          
                                                                              


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.ekachai.ac.th
EkachaiSchool Samutsakhon Tel:034-411789