ประวัติโรงเรียนเอกชัย

       โรงเรียนเอกชัย ก่อตั้งเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2503 โดยนายเจียม ปัญจพรรค์ และนางนอม จันทร์ภักดี บริจาคที่ดินให้รวม 7 ไร่ 2 งาน 98 ตารางวา ไม่มีอาคารเรียน ต้องอาศัยเรียนที่อาคารรักษาดินแดน
      มีนางสาวพรเพ็ญ ปทุมสิริ เป็นครูใหญ่คนแรก และย้ายมาสอนที่ปัจจุบัน เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2505 จนถึงปัจจุบันโรงเรียนเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยมีผู้บริหารโรงเรียนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ดังนี้.-

       

        1. นางสาวพรเพ็ญ  ปทุมสิริ             ปี พ.ศ. 2503 - พ.ศ. 2518
        2. นางวิวรณ์  ระวิวงษ์                     ปี พ.ศ. 2518 - พ.ศ. 2520
        3. นางจารุวรรณ  นวลปกรณ์           ปี พ.ศ. 2520 - พ.ศ. 2521   
        4. นายเกษม  ไพจิตต์                       ปี พ.ศ. 2521 - พ.ศ. 2523
        5. นายเดโช  บุณยศักดิ์                    ปี พ.ศ. 2523 - พ.ศ. 2528
        6. นายทองหล่อ  สุวรรณชาศรี        ปี พ.ศ. 2528 ( รักษาการเป็นเวลา 1 เดือน)
        7. นายเฉลียว  หีบท่าไม้                   ปี พ.ศ. 2528 - พ.ศ. 2529
        8. นายปกรณ์  นิยมศิลป                   ปี พ.ศ. 2529 - พ.ศ. 2541
        9. นางสาววาสนา  เดชอุดม              ปี พ.ศ. 2541 - พ.ศ. 2551
       10. ดร.สมชัย ชวลิตธาดา                  ปี พ.ศ. 2551 – ปัจจุบัน

     โรงเรียนเอกชัย อยู่ในสังกัดของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร  ซึ่งมีคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คอยกำกับดูแลและสนับสนุนการบริหารของโรงเรียนเอกชัย ซึ่งคณะกรรมการฯ ประกอบด้วยบุคลากรทางการศึกษาและผู้เชี่ยวชาญจากหลายๆ สาขาอาชีพ โดยมีรายชื่อดังนี้.-

  1.  คุณละมูล ลือสุขประเสริฐ            ประธานคณะกรรมการ
  2. นางสาวอมรรัตน์ มณีโรจน์          กรรมการ
  3. นางวรานันท์ เกษตรวนิชวัฒนา    กรรมการ
  4. นายพรเทพ เอกสมุทร                   กรรมการ
  5. นายปชาธัช แผนทัด                      กรรมการ
  6. นายสัมฤทธิ์ ผ่องใส                        กรรมการ
  7. นายสุวัฒน์ ไกรวัตนุสสรณ์             กรรมการ
  8. นายชาตรี เพ็ชรช่อ                          กรรมการ
  9. นายสมชัย ชวลิตธาดา                    กรรมการและเลขานุการ